Wielu ludzi formuje swoje zdanie o Domach Dziecka w sposób stereotypowy, ale tylko nieliczni znają ich prawdziwy obraz.

Konkurs Myśląc Ojczyzna

« Wróć do archiwum aktualności

2018-12-04 10:08:41

Minął piękny miesiąc listopadowy, wypełniony obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości (wkrótce o tym napiszemy na łamach naszej strony – a jest o czym). W grudzień wchodzimy z propozycją konkursu plastycznego, realizowanego wspólnie z nami przez: Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Zarembiacy i Filię Nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej z ul. Relaksowej. Poniżej zamieszczamy regulamin tego konkursu, zachęcając do udział (sami też damy coś od siebie).

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Myśląc Ojczyzna” 2018 rok
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Zarembiacy ul. Leszczyńskiego 23, 20- 068 Lublin oraz Miejska Biblioteka Publiczna im H. Łopacińskiego Filia 38 w Lublinie.
1. Konkurs rozpoczyna się 19 listopada 2018r. i trwać będzie do 17 grudnia 2018r.
2. Temat prac konkursowych brzmi: „Myśląc Ojczyczna””.
3. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 6-13 lat
Warunki uczestnictwa w konkursie.
1. Prace konkursowe należy złożyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej im H. Łopacińskiego Filia nr 38 przy ul. Relaksowej 25 w Lublinie do dnia 17 grudnia 2018r.
2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy „Myśląc Ojczyzna”.
3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
6. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły czy instytucji delegującej, nr telefonu rodzica lub opiekuna. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
7. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
8. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
Wyniki konkursu i nagrody
1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni 5 laureatów konkursu.
2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 19 grudnia o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im H. Łopacińskiego Filia 38 przy ul. Relaksowej 25 w Lublinie.
4. Przyznane będą nagrody: (maskoty, magiczne branzolety, książki, piłki, gry planszowe, puzzle, materiały plastyczne, gadżety itp.) za pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte miejsce. Pozostałe, tzw. „nagrody pocieszenia” przyznane będą dla wszystkich uczestników.
5. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
6. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej im H. Łopacińskiego Filia 38 przy ul. Relaksowej 25 w Lublinie oraz na ew. opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im H. Łopacińskiego Filia 38 oraz http://www.domdziecka.lublin.pl
2. Prace zaprezentowane zostaną w specjalnie utworzonej w tym celu galerii w filii 38 MBP, którą można oglądać do końca grudnia 2018 r. Po zakończeniu wystawy uczestnicy konkursu zabierają prace.
3. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Teatr Zarembiacy 7” Dzielnice Kultury
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronach: http://www.domdziecka.lublin.pl oraz na fb MBP filia 38 w Lublinie.
5. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
6. Nierozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac ( mniej niż 5).

Dodane przez: JK