Wielu ludzi formuje swoje zdanie o Domach Dziecka w sposób stereotypowy, ale tylko nieliczni znają ich prawdziwy obraz.

Konkurs plastyczny Jan Paweł II oczami dzieci i młodzieży

« Wróć do archiwum aktualności

2020-12-11 12:52:55

W tym roku, trochę w cieniu pandemii, obchodzimy 100 lecie urodzin Jana Pawła II. Z tej to okazji wspólnie ze Stowarzyszeniem Zarembiacy i Filią Nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej organizujemy konkurs plastyczny “Jan Paweł II oczami dzieci i młodzieży”. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z plakatem konkursowym i regulaminem konkursu, który znajduję się poniżej.
“Jan Paweł II oczami dzieci i młodzieży”  GRUDZIEŃ 2020 rok
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Zarembiacy ul. Leszczyńskiego 23, 20- 068 Lublin
oraz Miejska Biblioteka Publiczna im H. Łopacińskiego Filia 38 w Lublinie ul. Relaksowa 25 20-819 Lublin.
2. Konkurs rozpoczyna się 07 grudnia 2020r. i trwać będzie do 21 grudnia 2020r.
Temat prac konkursowych brzmi: “Jan Paweł II oczami dzieci i młodzieży”.
3. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku 5-13 lat.
4. Warunki uczestnictwa w konkursie.
a) W konkursie przewidziane są 2 kategorie wiekowe: 5-8 lat i 9-13 lat.
b) Prace konkursowe należy złożyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej im H. Łopacińskiego Filia nr 38 przy ul. Relaksowej 25 w Lublinie do dnia do 21 grudnia 2020r.
c) Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice.
d) Temat pracy “Jan Paweł II oczami dzieci i młodzieży”
e) Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
f) Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
g) W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
h) Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły czy instytucji delegującej, nr telefonu rodzica lub opiekuna. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.
i) Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
j) Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
k) Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
5. Wyniki konkursu i nagrody
a) Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni 5 laureatów konkursu.
b) Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
c) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 23 grudnia o godz. 17.00 na platformie ZOOM i na facebooku Filia 38 Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie
d) Przyznane będą  nagrody rzeczowe: (maskotki, książki, gry, akcesoria, przybory szkolne, materiały plastyczne, gadżety, słodycze itp.) za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. I trzy wyróżnienia w 2 kategoriach wiekowych.  Pozostałe, tzw. „nagrody pocieszenia” przyznane będą dla wszystkich uczestników.
e) Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
f) Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
6. Postanowienia końcowe:
a) Każdy uczestnik przekazuje pracę przynosząc ją lub wysyłając ją pocztą (na swój koszt) do Filii MBP nr 38 przy ul. Relaksowej 25, 20-819 w Lublinie w godzinach jej urzędowania do 21.12. 2020 r.
b) Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej im H. Łopacińskiego Filia 38 przy ul. Relaksowej 25 w Lublinie oraz na ew. opublikowanie fotografii prac na FB Miejskiej Biblioteki Publicznej im H. Łopacińskiego Filii 38, oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Zarembiacy: http://www.zarembiacy.org.pl  oraz na stronie http://www.domdziecka.lublin.pl
c) W dniu ogłoszeniu wyników konkursu tj. 23.12.2020 o g. 17.00 odbędzie się spotkanie online na Zoom w celu przekazania wyników konkursu oraz kolędowanie związane z konkursem.
d) Prace zaprezentowane zostaną w specjalnie utworzonej w tym celu galerii w filii 38 MBP., którą można oglądać na w/w stronach internetowych i FB. Po zakończeniu wystawy uczestnicy konkursu zabierają swoje prace.
7. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Teatr Zarembiacy 9” Dzielnice Kultury.
8. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronach: http://www.HYPERLINK http://www.domdziecka.lublin.pl/, http://www.zarembiacy.org.pl oraz na fb MBP filia 38
w Lublinie.
9. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
10. Nierozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac ( mniej niż 3).

Dodane przez: JK