Wielu ludzi formuje swoje zdanie o Domach Dziecka w sposób stereotypowy, ale tylko nieliczni znają ich prawdziwy obraz.

Konkurs plastyczny na 450-lecie Unii Lubelskiej

« Wróć do archiwum aktualności

2019-12-13 08:10:14

Nasze Stowarzyszenie Zarembiacy wspólnie z Filią Nr 38 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Relaksowej w Lublinie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym “Myślą Ojczyzna - 450-lecie Unii Lubelskiej”. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu i zapraszamy do składania prac konkursowych w siedzibie biblioteki. 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
“Myśląc Ojczyzna - 450 - lecie Unii Lubelskiej”. JESIEŃ 2019 rok
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Zarembiacy ul. Leszczyńskiego 23, 20- 068 Lublin oraz Miejska Biblioteka Publiczna im H. Łopacińskiego Filia 38 w Lublinie, ul. Relaksowa 25 w Lublinie.
Konkurs rozpoczyna się 05 grudnia 2019 r. i trwać będzie do 18 grudnia 2019 r.
2. Temat prac konkursowych brzmi: “Myśląc Ojczyzna - 450 - lecie Unii Lubelskiej”.
3. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku w 5-13 lat.
Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. W konkursie przewidziane są 2 kategorie wiekowe: 5-8 lat i 9-13 lat.
2. Prace konkursowe należy złożyć w Miejskiej Bibliotece Publicznej im H. Łopacińskiego Filia nr 38 przy ul. Relaksowej 25 w Lublinie do dnia 16 grudnia 2019 r.
3. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy „Myśląc Ojczyzna - 450 lecie Unii Lubelskiej”.
4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
5. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły czy instytucji delegującej, nr telefonu rodzica lub opiekuna. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
10. Wyniki konkursu i nagrody
Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni 5 laureatów konkursu.
Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 grudnia o godz. 17.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej im H. Łopacińskiego Filia 38 przy ul. Relaksowej 25 w Lublinie.
12. Przyznane będą  nagrody rzeczowe: (maskotki, gry planszowe, piłki, książki, puzzle, przybory szkolne, materiały plastyczne, gadżety itp.) za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. I trzy wyróżnienia w 2 kategoriach wiekowych. Pozostałe, tzw. „nagrody pocieszenia” przyznane będą dla wszystkich uczestników.
13. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
14. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
Postanowienia końcowe:
1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej im H. Łopacińskiego Filia 38 przy ul. Relaksowej 25 w Lublinie oraz na ew. opublikowanie fotografii prac na stronach internetowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im H. Łopacińskiego Filia 38 oraz http://www.domdziecka.lublin.pl
2. Prace zaprezentowane zostaną w specjalnie utworzonej w tym celu galerii w filii 38 MBP., którą można oglądać do końca grudnia 2019 r. Po zakończeniu wystawy uczestnicy konkursu zabierają swoje prace.
3. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Teatr Zarembiacy 8” Dzielnice Kultury.

Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronach: http://www.domdziecka.lublin.pl oraz na fb MBP filia 38 w Lublinie.
Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
Nierozstrzygnięcie konkursu nastąpi w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac ( mniej niż 5).

Dodane przez: JK